Allmanna Villkor

Allmänna villkor för användning av Novaflex Inredningar AB,  (kallas härefter Ramna) hemsida.

1. GILTIGHETSOMRÅDE

Genom att använda hemsidan www.ramna.se (härefter kallad ”hemsidan”) accepterar användaren dessa villkor. Användaren uppmanas härmed att läsa igenom villkoren.

2. HEMSIDANS INNEHÅLL

På hemsidan ställer Ramna som en tjänst icke bindande information, mjukvara, dokumentation och foton till förfogande för användaren, som alla är enkla att ladda ned. Ramna har rätt att när som helst och utan föregående varning stänga hemsidan eller ta bort eller ändra innehållet. Ramna kan inte garantera att hemsidan alltid är tillgänglig.

Informationen på hemsidan kan inte ersätta professionell rådgivning från fackfolk och kan därför inte utan sådan rådgivning fungera som en slutgiltig grund, varken för val av produkt, korrekt, lämplig eller laglig installationsmetod och/eller användning av Ramna produkter enligt allmänna regler.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Hemsidans form och innehåll, inklusive text, ritningar (grafik), foton och mjukvara är upphovsrättsligt skyddat och får inte användas utan föregående skriftligt godkännande från Ramna, jfr. dock punkt 4 som behandlar mjukvara.

Man får inte tillämpa så kallade djuplänkar till hemsidan eller avgränsning, inlining eller liknande rättsstridiga utnyttjanden av hemsidan.

Användaren får inte avlägsna varumärken och upphovsrättsanmärkningar varken från information, mjukvara, dokumentation och foton eller från kopior av dessa.

4. ANVÄNDARRÄTTIGHETER

Användning av information, mjukvara och dokumentation som ställs till förfogande på hemsidan lyder under dessa villkor, såvida inget annat har överenskommits skriftligen.

Om det på hemsidan finns olika mjukvaror i maskinläsbart format som användarna kan utnyttja avgiftsfritt, gäller detta utnyttjande inte användarens behörighet att sälja, hyra ut, vidarebefordra eller på annat sätt överlåta ifrågavarande mjukvara.

Det är inte möjligt att få källkoder till ifrågavarande mjukvaror.

Användaren får inte under några omständigheter sälja, hyra ut eller på annat sätt vidarebefordra och överlåta information, inklusive text, ritningar (grafik), dokumentation och foton till tredje part eller användas i ursprungligt eller ändrat format.

Bortsett från de häri uttryckligen givna användarrättigheterna har användaren inga ytterligare rättigheter till hemsidans innehåll i någon form, speciellt inte företagsnamn och industriella- och kommersiella egendomsrättigheter såsom varumärken, patent, användarmodeller och designer.

5. HÄNVISNINGAR OCH LÄNKAR

Hemsidan kan innehålla hänvisningar och länkar till andra leverantörers webbsidor. Ramna kontrollerar inte informationen som de är länkade till och ansvarar inte för innehåll och information på de ifrågavarande webbsidorna. Användningen av sådana webbsidor sker helt på användarens eget ansvar.

6. ANSVARSFRIHET VID FEL OCH VIRUS

Ramna påtar sig inget ansvar för eventuella fel i samband med information, mjukvara och dokumentation, speciellt gällande deras korrekthet, felfrihet och frihet för tredje parts rättigheter, fullständighet och/eller användarvänlighet.

Ramna påtar sig heller inte något ansvar för skador på användarens hårdvara, mjukvara eller data som kan uppstå till följda av nedladdning, installation och användning av mjukvara och annan information, inklusive dokumentation som finns på hemsidan. Inte heller påtar sig Ramna något ansvar för skador på användarens egendom eller verksamhet som medför både direkta och indirekta förluster, inklusive förlust av omsättning eller andra förluster, på grund av systemsammanbrott, fel eller förlorade data till följd av sådan nedladdning, installation och användning.

Ramna strävar efter att tekniska beskrivningar, specifikationer och dylikt som finns på hemsidan alltid ska vara uppdaterade och motsvara det aktuella produktsortimentet. Det finns dock förbehåll för produkt-, konstruktions-, och specifikationsändringar samt ändringar i sortimentet som kan leda till att hemsidans innehåll inte motsvarar det faktiska utbudet eller produkternas egenskaper. Man bör därför rikta direkta hänvisningar till Ramna när man har produktspecifika frågor eller om man är osäker. Innehållet på hemsidan utgör ingen försäkran om specifika egenskaper gällande de publicerade/beskrivna produkterna eller mjukvaran.

Ramna strävar efter att hålla hemsidan fri från virus och ”maskar” osv. Man kan dock aldrig ge någon garanti för detta. Vid nedladdning av information, mjukvara och dokumentation är användaren förpliktigad att se till att denna har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder och virusskanning. Ramna kan under inga omständigheter ställas till svars för skador som uppstått under eller på grund av besök på eller nedladdningar från hemsidan eller de länkar som finns på hemsidan.

7. BEHÖRIGHET OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Eventuella tvister som gäller innehållet eller användningen av hemsidan lyder under Sveriges rätt.

Tvister ska avgöras i domstolen där Ramna har sin verksamhet. Oberoende av ovanstående kan Ramna dock alltid välja att väcka talan i domstol där användaren har sin hemvist.